Organisationer varnar Afrika för gastörstigt Europa

Rom, 221215 (IPS) – Den energikris som följt i spåren av det ryska anfallskriget mot Ukraina får europeiska länder att blicka mot Afrikas stora naturgasreserver. Samtidigt varnar ett nätverk av afrikanska organisationer nu kontinentens länder för konsekvenserna.

Nätverket Don’t Gas Africa varnar i en rapport för att regionen kommer att drabbas mycket hårt om Europa fortsätter att vara beroende av importerade fossila energikällor. Främst eftersom en sådan utveckling skulle driva på den klimatkris som redan nu slår mycket hårt mot Afrika. En förvärrad klimatkris skulle leda till att de afrikanska utvecklingsmålen blir ännu svårare att uppnå, enligt rapporten.

Rapportförfattarna menar också att en utbyggd gasexport skulle kräva enorma infrastruktursatsningar som det skulle ta flera år att förverkliga – och som kanske aldrig kommer att betalas tillbaka. I stället riskerar länderna att hamna i en situation där skuldbördan bara förvärrats.

– Tanken att Afrikas länder ska bidra till att släcka Europas törst efter gas är farlig och kortsiktig, säger Dean Bhebhe, som företräder nätverket, till IPS.

– Att investera i produktionen av fossil gas skulle bara låsa in Afrika i en ny cykel av fattigdom, ojämlikhet och exploatering – samtidigt som det skulle upprätta en brandvägg mot utvecklingen av förnybar energi.

Rapportförfattarna konstaterar att satsningar på fossila energikällor inte har visat några goda resultat på kontinenten hittills, när det gäller den inhemska utvecklingen och tillgången på el. Som exempel lyfts Nigeria fram, där bara drygt hälften av befolkningen har tillgång till el – trots landets fossila exportindustri.

Nätverket varnar också för att en utbyggnad av gasindustrin bara skulle skapa arbetstillfällen på kort sikt – medan satsningar på förnybara energikällor har förutsättningar att bli betydligt mer långsiktiga. Gröna investeringar kan dessutom gynna många fler länder på kontinenten, enligt rapporten.

Dessutom riskerar en ökad utvinning av naturgas att leda till stora sociala och miljömässiga skador. Nätverket påpekar att många befolkningsgrupper har tvingats bort från sina marker i samband med exploateringen av fossila energikällor.

Rapportförfattarna uppger också att det finns en stor risk för att de afrikanska energisystemen skulle kontrolleras av utländska ägare – vilket inte skulle gynna kontinentens befolkning.

Don’t Gas Africa menar att regionens länder i stället måste satsa på en omställning mot förnybara energikällor – och understryker att potentialen för bland annat vindkraft är enorm.

– Precis som FN:s generalsekreterare António Guterres konstaterade tidigare i år är investeringar i ny fossilproduktion moraliskt och ekonomiskt vansinne, säger Dean Bhebhe.

Vissa afrikanska ledare hävdar att kontinentens länder måste ges möjlighet att utnyttja sina naturgasfyndigheter för att stärka sina ekonomier, och att det handlar om en rättvisefråga.

Men det är ett argument som helt avvisas av rapportens huvudförfattare Freddie Daley, som är knuten till universitetet i Sussex i Storbritannien:

– Påståendet att naturgas skulle förmedla välstånd och nya möjligheter för den afrikanska befolkningen är falskt. Argumentet förs främst fram av de som skulle gynnas mest – multinationella fossila bränsleföretag och de högt uppsatta politiker som stöttar och samarbetar med dessa företag, säger han.

Freddie Daley menar att regionens länder i stället för att upprepa tidigare misstag måste satsa på framtidens energikällor, som är gröna.

– Afrika har möjlighet att välja en annan modell för sin utveckling, som bygger på rena och billiga energisystem. Detta bör finansieras av kontinentens regeringar, men också av de länder som bär det tyngsta ansvaret för den rådande krisen, säger han.

Paul Virgo