FN varnar för framtida katastrofer

Madrid, 220530 (IPS) – Världen riskerar att drabbas av allt fler stora katastrofer de kommande åren. FN:s organ för katastrofriskreducering påminner om att mänskliga aktiviteter skapat en utveckling som innebär att mängder av människoliv hotas.

I en färsk rapport konstaterar FN-organet UNDRR att det ökande antalet katastrofer hänger samman med en bristande riskmedvetenhet hos människor, som leder till politiska och ekonomiska beslut som i sin tur ytterligare ökar riskerna.

– Världen behöver göra mer för att införliva katastrofriskerna när det gäller hur vi lever, bygger och investerar, eftersom mänskligheten är på väg in i en självdestruktiv spiral, sade FN:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed, i samband med lanseringen av rapporten.

UNDRR:s ordförande Mami Mizutori betonar att många katastrofer kan förebyggas.

– Men det kräver att länderna investerar den tid och de resurser som behövs för att förstå och att kunna minska dessa risker. Att medvetet ignorera riskerna och inte ta med dessa i de beslut som tas är för världen detsamma som att finansiera sin egen förstörelse, sade Mami Mizutori.

Antalet katastrofer blir inte bara fler, utan de blir dessutom alltmer allvarliga, visar rapporten. Fler människor dödades och skadades i samband med katastrofer under de senaste fem åren jämfört med de fem föregående. Och från 2030 förväntas världen drabbas av 560 större katastrofer om året.

Detta samtidigt som bara en mycket liten del av de skador som orsakas i världens utvecklingsländer täcks av försäkringar.

Katastrofer till följd av extrema väderfenomen, som hänger samman med klimatförändringarna, förväntas bli fler i framtiden.

Rapportförfattarna uppmanar världens länder att i högre grad lyfta fram risker och osäkerhet i sitt budgetarbete – och samtidigt skapa incitament för att de finansiella systemen ska bli mer riskreducerande. ”Det positiva är att riskerna för katastrofer främst beror på mänskliga beslut, vilket betyder att vi har makten att kraftigt minska de risker som människor står inför, och i synnerhet de av oss som är mest sårbara”, skriver UNDRR.

Samtidigt har andra rapporter visat hur världens politiker fortsätter att subventionera fossilindustrin med hisnande belopp – trots att det är klarlagt vilka enorma konsekvenser koldioxidutsläppen för med sig.

FN:s generalsekreterare António Guterres har konstaterat att ”mänskligheten för krig mot naturen” på ett sätt som kan beskrivas som ”självmordsbenäget”.

Inga av de globala mål som världens länder kommit överens om i syfte att stärka skyddet av naturen har ännu fullt ut förverkligats.

Baher Kamal