Experter: Ändrade värderingar avgörande för att hejda artdöden

Montreal, 221208 (IPS) – Världen måste vara beredd på systemförändringar för att hoten mot den biologiska mångfalden ska kunna bemötas. Det var budskapet från experter i samband med att FN-konferensen COP15 inleddes på onsdagen.

Miljökonferensen i Montreal beskrivs som ett möte där grunden för människans existens står på spel – på grund av den snabba förlusten av biologisk mångfald som beror på människans exploatering av naturen.

Närmare en miljon arter i världen riskerar att utrotas, i många fall inom de närmaste decennierna, enligt FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Och utdöendet går allt snabbare.

Förhoppningen är att toppmötet ska resultera i att politiker och experter ska lyckas förhandla fram ett nytt internationellt ramverk för skyddet av den globala biologiska mångfalden, efter att det förra löpte ut 2020. Det som eftersträvas är nå fram till ett slags Parisavtal för naturen.

Under mötets första dag stod vetenskapen i centrum. David Cooper, biträdande ordförande för FN:s konvention om biologisk mångfald, CBD, underströk i ett inledningsanförande hur avgörande det är att förhandlingarna tar avstamp i vetenskapliga fakta.

Flera forskare lyfte fram uppgifter som har publicerats i rapporter från IPBES och betonade att världens ledare måste förändra hur de bemöter hoten mot den biologiska mångfalden.

Sandra Díaz vid IPBES betonar att det vid sidan om miljön även handlar om att lyfta fram de ekonomiska och sociala aspekterna.

– Det kommer inte att räcka med lösningar som endast är inriktade på vissa element – som bara naturen eller drivkrafterna bakom förlusterna. Det som behövs är fundamentala systemförändringar, sade Sandra Díaz.

Mike Christie, som är ordförande för en av IPBES stora rapporter, menar att det krävs en total förändring av rådande samhällsvärderingar. Han anser att fokuset på materiell och personlig nytta har resulterat i en nedvärdering av naturen. Enligt Mike Christie måste de marknadsinriktade normer som gäller i dag omformas:

– De leder oss in på en ohållbar väg. Om vi vill uppnå verkliga och transformativa förändringar så måste samhällsvärderingarna ändras.

Liksom övriga forskare menar han att världens ledare måste ta till sig forskningsrönen om hoten mot den biologiska mångfalden – och se till att agera under COP15.

Juliet Morrison