Världens städer fortsätter växa – liksom utmaningarna

Madrid, 221006 (IPS) – Världens städer inger hopp om en bättre och bekvämare tillvaro för många. Samtidigt lever över en miljard människor i stadsmiljöer under mycket bristfälliga förhållanden – och de blir bara fler.

Möjligheten till arbetstillfällen och bättre offentlig service gör att allt fler människor lämnar landsbygden för att flytta till städer. År 2050 beräknas två av tre människor på jorden bo i stadsmiljöer.

Samtidigt skapar den snabba och ofta oplanerade urbaniseringen många utmaningar. Ett problem är att städerna orsakar stora utsläpp av växthusgaser, ett annat att bostadsbristen leder till höga hyror.

I veckan uppmärksammas internationella dagen för boendefrågor. I samband med det lyfter FN bland annat fram att den snabba urbaniseringen fört med sig en ökande ojämlikhet. Detta problem har förvärrats av pandemin, men också på grund av den tilltagande klimatkrisen och de väpnade konflikter som pågår i många regioner.

FN konstaterar att de tidigare framgångarna i kampen mot fattigdomen på senare tid har rullats tillbaka, och att en stor andel av de personer som nu har fallit ner i fattigdom bor i världens städer.

I sin senaste årsrapport skriver FN:s bostadsorgan UN Habitat att fattigdomen och orättvisorna i städerna är frågor som måste prioriteras på global nivå.

Fram till 2009 bodde fortfarande en majoritet av jordens befolkning på landsbygden, medan 55 procent i dag beräknas bo i stadsmiljöer. Enligt UN Habitat kommer den fortsatta urbaniseringen att bli särskilt tydlig i Afrika och Asien, och framför allt i länder som Kina, Indien och Nigeria.

FN-organet varnar samtidigt för att om utvecklingen fortsätter som nu så kommer många städer att i framtiden att kännetecknas av en systematisk exkludering av den fattiga befolkningen. För att undvika en sådan utveckling krävs det nya sociala satsningar i städerna, bland för att öka tillgången på sjukvård och hyggliga bostäder.

Samtidigt leder urbaniseringen också till att antalet matproducenter minskar i takt med att allt fler människor som tidigare arbetade som jordbrukare överger sina åkrar.

FN lyfter fram att de flesta av världens städer i dag inte lyckas leva upp till tre viktiga målsättningar – att de ska vara ekonomiskt produktiva samtidigt som de också är socialt inkluderande och miljömässigt hållbara.

Världsorganisationen betonar också att många städer måste göra mer betydligt för att se till att alla invånare har tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och sophantering. Dessutom krävs det fler insatser för att skapa trygga och hälsosamma boendemiljöer som också är mer förberedda på klimatförändringar och extrema väderfenomen.

Baher Kamal