Pandemin har haft svåra effekter för kvinnor i Asien

Tokyo, 220404 (IPS) – Coronapandemin har haft svåra konsekvenser på en rad områden för flickor och kvinnor i Asien och Stillahavsområdet, konstateras i en ny rapport. I synnerhet har marginaliserade kvinnor drabbats av en sämre tillgång på sexuell och reproduktiv vård – och färre stödinsatser i samband med våld i hemmet.

Detta visar en studie som gjorts i samarbete mellan Asiatiska befolkningsförbundet, APDA och FN:s befolkningsfond, UNFPA, som granskat hur rättigheter gällande sexuell och reproduktiv hälsa och våld i nära relationer påverkades under pandemiåren 2020 och 2021.

Studien är inriktad på hur lagar, riktlinjer och planerade insatser följdes i sex av regionens länder – Bangladesh, Fiji, Indien, Indonesien, Nepal och Filippinerna.

Enligt rapporten prioriterade inte dessa länder rätten till sexuell och reproduktiv hälsa tillräckligt mycket under pandemin – vilket i sin tur ledde till en minskad tillgång på mödravård. Det bidrog till att mödradödligheten steg kraftigt i bland annat Nepal, mellan mars 2020 och fram till juni förra året, jämfört med föregående tidsperiod.

Ett annat problem har varit att kvinnor undvikit att söka upp vården av rädsla för att insjukna i covid-19.

En del av de offentliga resurser som varit avsatta för sexuell och reproduktiv har i stället gått till insatser mot pandemin. Detta har i första hand drabbat fattiga flickor och kvinnor samt befolkningar långt ut på landsbygden, konstateras i rapporten.

Rapportförfattarna menar att regionens regeringar inför kommande kriser bör slå fast att mödravården alltid måste prioriteras – och att den behöver sin fasta vårdpersonal, som inte ska kunna föras över till andra avdelningar.

Även tillgången på preventivmedel försämrades i samband med att många vårdinrättningar stängdes, och på grund av införandet av reserestriktioner. I flera av de granskade länderna har insatser för att förbättra tillgången på preventivmedel genomförts under pandemin, men rapportförfattarna menar att länderna bör se till att servicen för familjeplanering förenklas och blir mer tillgänglig på lokal nivå.

Studien konstaterar också att riskerna för våld i nära relationer ökat i samband med de restriktioner som införts, samtidigt som det under nedstängningarna blev mycket svårare för brottsoffer att söka hjälp. Insatserna från rättssamhället och vården påverkades negativt och även de organisationer som arbetar för att stötta våldsoffer drabbades av nedstängningarna, konstateras i rapporten.

Av dessa skäl uppmanas de samhällsinstanser som arbetar mot våld i nära relationer anpassas för att också kunna fungera i samband med krissituationer som pandemin, och nya hjälplinjer som alltid bemannas av kunnig personal dygnet runt inrättas.