Kommentar: Mer resurser krävs för att minska trafikolyckorna i utvecklingsländer

Genève, 220223 (IPS) – Trafikolyckor är den främsta dödsorsaken bland unga i världen – och över 90 procent av dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer. Nu är det hög tid att världen agerar för att öka säkerheten på vägarna. Det skriver Nneka Henry, ordförande för FN:s fond för trafiksäkerhet, UNRSF, i denna kommentar.

När det talas om globala kriser nämns sällan säkerheten på vägarna. Detta trots att den bristande trafiksäkerheten är den ledande dödsorsaken bland barn och unga i åldern mellan 5 och 29 år. Varje år omkommer runt 1,35 miljoner människor i trafiken, samtidigt som upp emot 50 miljoner människor skadas.

Osäkra fordon och farliga vägar påverkar alla och slår mot flera utvecklingsmål – däribland arbetet för en hållbar utveckling.

Inom de globala utvecklingsmålen slås det fast att världens regeringar kan förbättra trafiksäkerheten genom att satsa på säkrare, billigare och grönare transporter – däribland genom en bättre kollektivtrafik.

Men för att uppnå dessa mål krävs det också att världens regeringar engagerar sig aktivt i arbetet för att skapa säkrare och mer hållbara kommunikationer.

I slutet av juni i år kommer FN:s generalförsamling att hålla ett högnivåmöte om förbättrad trafiksäkerhet. Mötet innebär en möjlighet för FN:s medlemsländer att prioritera och avsätta resurser för att stärka trafiksäkerheten i världens låg- och medelinkomstländer.

Det handlar om satsningar som kan inkludera säkra och billiga offentliga kommunikationer med små utsläpp, men också om satsningar på gång- och cykelbanor, och nya säkerhetsstandarder för fordon.

Världens regeringar måste nu visa sitt stöd och vid högnivåmötet slå fast att satsningar på förbättrad trafiksäkerhet måste prioriteras inom det internationella utvecklingssamarbetet. Detsamma bör G7-länderna göra i samband det toppmöte som planeras strax innan högnivåmötet inom FN.

Världshälsoorganisationen, WHO, har varit med och tagit fram en handlingsplan för att stärka den globala trafiksäkerheten. Samtidigt inträffar en stor majoritet av de dödliga trafikolyckorna i världens låg- och medelinkomstländer – hårdast drabbat är Afrika – och där förblir det en utmaning att få fram de resurser som krävs för att kunna förverkliga satsningarna.

FN samarbetar med en stor grupp samarbetspartners för att se till att de länder som har störst behov av hjälp ska få stöd i form av tekniska kunskaper och finansiella resurser. Sedan 2018 har FN:s fond för trafiksäkerhet haft en koordinerande roll för att stötta regeringar att på olika sätt arbeta med frågorna.

Ökade kunskaper och en finansiering av insatser för att stärka trafiksäkerheten har avgörande betydelse. På lokal nivå arbetar samtidigt en global allians av organisationer för att förbättra situationen.

Men för att lyckas vända utvecklingen krävs det satsningar på säkra och hållbara kommunikationer – med hjälp av riktade ekonomiska satsningar.