FN vill se ökade insatser för reproduktiva rättigheter

New York, 190925 IPS) – I november kommer FN-organet UNFPA att uppmärksamma att 25 år har gått sedan ett historiskt handlingsprogram antogs vid en befolkningskonferens i Kairo. Även om utvecklingen har gått framåt saknar fortfarande hundratals miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel och allt för många dör i samband med graviditeter.

Handlingsprogrammet är bland annat inriktat på att minska mödra- och barnadödligheten, öka tillgängligheten till reproduktiv hälsovård och preventivmedel, minska hiv-spridningen bland kvinnor och barn samt att öka kvinnors egenmakt och stärka jämställdheten.

Under åren som gått sedan konferensen i Kairo 1994 har FN:s befolkningsorgan, UNFPA, arbetat tillsammans med politiker för att handlingsprogrammet också ska genomföras.

Samtidigt har ansvaret för arbetet främst vilat i händerna på nationella parlament som förväntats genomföra de åtgärder som krävs och finansiera insatserna.

I ett uttalande riktat till världens politiker säger UNFPA:s chef Natalia Kanem:

– Ni har makten att förvandla era befolkningars önskemål till konkreta åtgärder. Ni har makten att verkligen genomföra förändringar. Jag vädjar till er att arbeta för de målsättningar ni delar med UNFPA. Våra kvinnor, flickor och ungdomar förtjänar inget mindre.

Befolkningsfonden kommer att uppmärksamma 25-årsjubileumet för Kairokonferensen i samband med ett internationellt möte som ska hållas i Nairobi i november, medan en asiatisk parlamentarisk grupp som arbetar med befolkningsfrågor, APDA, innan dess vid ett möte kommer att granska i vilken utsträckning handlingsprogrammet har förverkligats.

UNFPA betonar att världen under de senaste 25 åren har lyckats åstadkomma viktiga resultat, bland annat genom att tillgången till preventivmedel kraftigt har ökat, samtidigt som antalet flickor som blir mammor för tidigt har minskat, liksom andelen som dör i samband med förlossningar.

Samtidigt påpekar befolkningsfonden att utvecklingen går långsamt och är ojämnt fördelad, samt att hundratals miljoner kvinnor fortfarande står utan effektiva preventivmedel som kan hjälpa dem att undgå oönskade graviditeter. Dessutom har inte målsättningarna för en minskad mödradödlighet uppnåtts.

Natalia Kanem betonar att världens politiker under kommande månader måste agera för att se till att flickor och kvinnor, i synnerhet i världens mest utsatta regioner, inte drabbas av en utveckling där tidigare framgångar förvandlas till bakslag.

– Även om mycket har uppnåtts sedan 1994 så återstår fortfarande mycket att göra. För att lyckas med handlingsplanens mål krävs det en politisk vilja att täcka de brister som finns kring lagar, riktlinjer och finansiering. Den politiska viljan kommer att behövas från parlamentariker, säger Natalia Kanem.

Razeena Raheem