Förlorade skogar innebär stora klimatrisker

Nairobi, 190813 (IPS) – Länder i Afrika förlorar skog i en takt som är mycket högre än det globala genomsnittet. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att hur mark används har stor betydelse för klimatet.

 Hur mark utnyttjas har också en stor ekonomisk betydelse. Kostnaderna för markförstöring på den afrikanska kontinenten är de näst högsta i världen – motsvarande 65 miljarder dollar per år, enligt Richard Munang, expert vid FN:s miljöorgan UN Environment.

– I de värst drabbade länderna i Afrika motsvarar det 40 procent av landets bruttonationalprodukt, säger han.

Enligt honom har kostnaderna för markförstöringen på den afrikanska kontinenten inneburit en påfrestning när det gäller den ekonomiska tillväxten.

I början av året drabbades Kenya av minst 114 skogsbränder och minst fem stora skogsområden förstördes, uppger kenyanska skogsvårdsstyrelsen, KFS. Under bara några dagar i februari ödelade en skogsbrand omkring 32 000 hektar omkring Mount Kenya. Men att så stora delar av skogstäcket går förlorat är inte något ovanligt på den afrikanska kontinenten. Men när skogar försvinner driver det på klimatförändringarna.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slår fast att det krävs effektiva strategier och hållbar markförvaltning för att kunna ta itu med den globala uppvärmningen. Rapporten understryker att även om klimatförändringar har lett till förstörda marker genom kraftigare nederbörd, översvämningar och torka så är det markanvändningen som lett till en obalans och markförstörelse. Jordbruk, livsmedelsproduktion och avskogning driver på klimatförändringarna, enligt rapporten.

När marken förstörs blir den mindre produktiv samtidigt som förmågan att absorbera koldioxid minskar. Detta förvärrar klimatförändringarna. Marken är en viktig resurs och med en hållbar markanvändning kan klimatgasutsläppen minska, enligt IPCC.

Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning står för en tredjedel av de utsläpp av växthusgaser som människan orsakar enligt de forskare som arbetat med IPCC-rapporten.

– Vi ser ett ökat tryck på mark och vi bevittnar i allt högre grad hur miljöförändringar till följd av mänsklig påverkan bidrar till katastrofala koldioxidutsläpp. Vi är på väg rakt mot en klimatkatastrof och denna rapport har lyft fram hur förstörd mark inte längre fungerar som en koldioxidsänka som absorberar farliga utsläpp, säger Wilfred Subbo vid Nairobis universitet.

– Livsmedelsförsörjningen kommer bli allt mer påverkad av klimatförändringarna genom minskade skördar – särskilt i tropiska områden – och genom högre priser, minskad näringskvalitet och störningar i försörjningskedjan. Vi kommer att se olika effekter i olika länder men det kommer att bli mer drastiska effekter i låginkomstländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien, säger Priyadarshi Shukla, medförfattare till kapitlet om livsmedelssäkerhet i IPCC-rapporten.

Richard Munang, vid UN Environment påpekar dock att ett antal länder har genomfört åtgärder för att vända utvecklingen.

– Över 90 procent av länderna i Afrika har bekräftat sina åtaganden att uppnå klimatavtalet som världens länder kom överens om i Paris 2015 om att minska utsläppen av växthusgaser.

Han säger att flera afrikanska länder är på rätt spår.

– Etiopien har lyckats mycket bra och satte ett nytt inofficiellt rekord genom att plantera över 350 miljoner träd på bara 12 timmar.

Miriam Gathigah