Argentina satsar på förnybar energi

Buenos Aires, 180301 (IPS) – Genom en ny lag hoppas Argentina kunna sätta fart på utvecklingen mot fler gröna och förnybara energikällor. Men att ersätta de fossila energikällor som landet är beroende av kommer att bli en mödosam process.

I slutet av förra året klubbades en ny energilag igenom i Argentina, samma år som president Mauricio Macri tidigare hade utnämnt till ”de förnybara energikällornas år” – utan att slagordet följdes upp av några större konkreta resultat.

Syftet med den nya lagen är att uppmuntra till utvecklingen av okonventionella gröna energikällor genom att fler lokala energikällor tas tillvara, av både medborgare och privata aktörer.

–Det är fortfarande osäkert om den nya lagen kommer att bli effektiv. Det som kommer att vara avgörande är om regeringen under året genomför stimulansåtgärder, säger ingenjören Rodrigo Herrera Vegas till IPS.

För knappa tio år sedan var han med och startade ett av de första energibolagen i landet som satsade på gröna energikällor. Herrera Vegas säger att det främst hindret för utvecklingen är de höga importpriserna på den tekniska utrustning som behövs för att producera grön el.

–Detta tillverkas inte i landet och tullavgifterna är höga. För en argentinare blir det i dag alldeles för dyrt att exempelvis köpa in solpaneler. Det skulle ta upp till 12–13 år att få tillbaka investeringskostnaderna, säger han.

Omställningen har hittills gått långsamt i landet och de förnybara energikällorna står fortfarande för en försvinnande liten del av elproduktionen. I stället domineras den av kraftverk drivna av fossila bränslen, samt till en mindre del av vatten- och kärnkraft.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har landets regering dock upprättat kontrakt med 147 olika projekt för att utvinna grön energi, främst genom vind- och solenergi. Sammanlagt beräknas dessa satsningar kunna bidra med knappa 4 500 megawatt till landets kraftnät under de kommande åren. I dag ligger Argentinas samlade kapacitet på runt 30 000 megawatt, vilket är betydligt mindre än vad som efterfrågas. Under somrarnas varmaste dagar brukar den höga elkonsumtionen ofta förorsaka elavbrott i landets stora städer.

Ett av målen är att även enskilda medborgare ska kunna börja producera el, och att elbolagen utan kostnad ska se till att det eventuella överskottet som uppstår ska tillföras det nationella elnätet. Tanken är att den som tillför el genom egen produktion ska kompenseras av elbolagen genom att erbjudas rabatter på senare elräkningar.

Juan Carlos Villalonga sitter i kongressens underhus som representant för den styrande alliansen Cambiemos och var med och drev igenom den nya lagen. Och han medger att det kommer att dröja innan vanliga argentinare kan börja producera el på egen hand.

–Detta kommer att ske när priserna på den nödvändiga utrustningen har drivits ned, något som staten måste se till genom olika åtgärder, säger han till IPS.

Regeringen medger också att landet står inför en energikris eftersom efterfrågan på el överstiger tillgångarna. Målet är att kraftigt öka energiproduktionen fram till 2050 och tanken är att större delen av nytillskottet ska komma från förnybara energikällor.

Ett av landets tidigare mål var att de gröna källorna innan utgången av fjolåret skulle stå för åtta procent av den totala energiproduktionen – något som inte lyckades. Bedömare anser dock att Argentina kan nå upp till målsättningen om att en fjärdedel av elproduktionen ska komma från förnybara källor till år 2025.

En övergång till fler förnybara energikällor syftar dels till att Argentina ska kunna leva upp till sina åtaganden för att minska koldioxidutsläppen, men det finns även rent ekonomiska motiv bakom målsättningen.

Sedan många år tillbaka har Argentina spenderat enorma summor på att importera fossila bränslen. Dessa summor har dock mer än halverats under senare år. De minskade kostnaderna beror dock främst på de fallande internationella oljepriserna, inte på inhemska åtgärder.

–De fossila bränslena utgör en absurt stor del av vår energimix. Detta måste vi förändra, slog Daniel Redondo, regeringens expert för strategisk energiplanering, fast vid ett möte som hölls i juli förra året.

En viktig del av satsningen utgörs av den jättelika solkraftsanläggningen Cauchari som började byggas upp i den nordvästra provinsen Salta under förra året. Kina har en ledande roll i detta projekt och ligger bakom 80 procent av de mångmiljardinvesteringar som görs i Cauchari, där 1,2 miljoner kinesiskbyggda solpaneler ska installeras på höglänt mark.

Daniel Gutman