Ambitiösa mål för skydd av världens hav

Honolulu, 160912 (IPS) – Internationella naturvårdsunionens kongress uppmanar världens länder att inom 15 år se till att minst 30 procent av världens hav klassas som skyddade.

Kongressdeltagare varnar dock redan nu för att oppositionen från bland andra Kina, Japan och Sydafrika innebär minskade chanser för att målsättningen ska kunna uppnås.

Vid Internationella naturvårdsunionens nyligen avslutade kongress på Hawaii deltog ett stort antal företrädare för regeringar och organisationer. Motion 53 röstades igenom, men eftersom flera viktiga nationer var motståndare till förslaget menar flera delegater som IPS talat med att det finns en risk för att beslutet riskerar att bara bli symboliskt.

För närvarande är endast runt två procent av världens hav utlysta som marint skyddade områden. I samband med att kongressen inleddes talade Palaus president Tommy Remengesau, vars lilla önations existens är hotad på grund av stigande havsnivåer. Hans uppmaning till Internationella naturvårdsunionen, IUCN, var att alla övriga länder borde följa Palaus exempel och se till att utlysa 30 procent av världens hav som skyddade områden där ingen exploatering får ske.

Motionen röstades igenom med stöd av 129 nationer och regeringsföreträdare, medan 16 röstade emot. Bland organisationerna, som deltar inom en annan röstkategori, var stödet ännu tydligare.

Kina, Japan och Sydafrika, som alla är länder med havsområden som har stor ekonomisk potential, gjorde dock tydliga uttalanden mot förslaget innan omröstningen. Kina hävdade att målsättningen på 30 procent var för hög och en företrädare för landets utrikesdepartement förordade i stället satsningar på hållbart utnyttjande av marina resurser.

Japans företrädare hävdade att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag kring frågan, medan Sydafrika vände sig emot förslaget eftersom man anser att målsättningen går för långt.

IUCN:s resolutioner är inte rättsligt bindande. Kongressen anses dock vara en viktig aktör vid utformningen av internationella avtal och inhemsk lagstiftning, i synnerhet när det råder konsensus bland länderna – vilket alltså inte var fallet kring detta förslag.

Enligt resolutionen är målet att skapa “starkt skyddade” havsområden där minst 30 procent skyddas från alla former av exploatering.

Två tredjedelar av jorden täcks av hav, områden som spelar en viktig roll för att bemöta klimatförändringarnas effekter och minska den globala temperaturökningen. Motion 53 slår fast att skyddade marina områden är viktiga för skyddet av de ekosystem och den biologiska mångfald som mäskligheten är beroende av.

Samtidigt menar vissa miljöexperter att det krävs ännu ambitiösare mål för att skydda världens hav. Professor E.O. Wilson från Alabama argumenterar i sin senaste bok för att hälften av världens hav borde utlysas som naturreservat, för att skydda den biologiska mångfalden. Han menar att allt fiske på öppet hav bortanför nationsgränserna borde stoppas.

Guy Dinmore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *