Djibouti agerar mot kvinnlig könsstympning

Mbabane, 200520 (IPS) – Fortfarande utsätts nästan åtta av tio flickor och kvinnor i Djibouti på Afrikas horn för könsstympning – trots att det sedan länge har varit förbjudet. Det har fått landets myndigheter att lansera en kampanj för att förändra attityderna till den djupt rotade och skadliga sedvänjan.

Experter menar att kampen mot könsstympningen hämmas av att så många i befolkningen ser seden som en viktig del av traditionen.

FN:s befolkningsfond, UNFPA, uppger att det finns runt 200 miljoner flickor och kvinnor i världen som utsatts för någon form av könsstympning. Det är samtidigt en sedvänja som är på nedgång i de flesta länder där den praktiseras. Men eftersom de flesta berörda länder även upplever en hög befolkningstillväxt kommer ändå antalet flickor och kvinnor som könsstympas att fortsätta öka – om inte arbetet för att stoppa fenomenet skyndas på.

I höstas möttes FN:s medlemsländer i den kenyanska huvudstaden Nairobi där deltagarna återupprepade ett 25 år gammalt löfte om att sätta stopp för alla skadliga sedvänjor som drabbar flickor och kvinnor. Men Djibouti är alltså ett av de länder i världen där mycket arbete återstår. De senaste siffrorna från UNFPA och Unicef visar att 78 procent av landets flickor och kvinnor är könsstympade.

Parlamentsledamoten Hassan Omar Mohamed säger att problemet är att seden är så djupt rotad. Av det skälet har landets regering lanserat en kampanj som syftar till att öka kunskaperna om de skador som könsstympning förorsakar.

– Det är genom utbildning som beteendeförändringar kan uppnås, säger Hassan Omar Mohamed.

Han menar att det på sikt kan leda till att könsstympningarna förpassas till historien.

Djibouti har förbundit sig att leva upp till det hållbara utvecklingsmål som föreskriver att könsdiskrimineringen ska upphöra innan 2030. Som en del i det arbetet har landet bildat en bildat en parlamentarisk grupp, bestående av lika många män som kvinnor, och där Hassan Omar Mohamed är ordförande.

Gruppen har som mål att skydda och stärka befolkningen grundläggande rättigheter – däribland tillgången till utbildning, familjeplanering och den ska även verka för att ett handlingsprogram för att stärka kvinnors rättigheter realiseras.

Nyligen organiserade den parlamentariska gruppen en regional konferens som samlade politiker från flera afrikanska och arabiska länder.

– Det gav en möjlighet för parlamentariker att samarbeta med kollegor kring åtaganden som fastställdes vid toppmötet i Nairobi, säger Hassan Omar Mohamed.

Politikerna diskuterade bland annat behovet av en ökad tillgång till preventivmedel och problemen med det våld som drabbar flickor och kvinnor.

Djibouti har ratificerat flera internationella konventioner som syftar till att stärka kvinnors rättigheter och landets regering har utformat en femårig handlingsplan för att få ett slut på könsstympningarna.

– Målet med strategin är att könsstympningarna helt ska upphöra genom att flickors och kvinnors hälsa ska förbättras och deras fysiska integritet respekteras, säger Hassan Omar Mohamed.

Som en annan del i arbetet har lagarna mot våld i hemmet skärpts.

Samtidigt står Djibouti fortfarande inför stora utmaningar som riskerar att hämma utvecklingen, i form av socioekonomiska problem, massarbetslöshet, djupa orättvisor och en framväxande extremism.

Mantoe Phakathi