Kommentar: Klimatförändringarna är även ett stort hot mot rika länders jordbruk

Berlin, 221031 (IPS) – De flesta av världens rika länder ligger i den tempererade zon där också en stor del av världens behov av spannmål, vegetabilisk olja och kött produceras. Men klimatförändringarna hotar att förändra förutsättningarna. Det skriver tre forskare som är knutna till den internationella tankesmedjan TMG Research gGmbH, i denna kommentar.

Hotet kommer från de inhemska växtsjukdomar som på grund av ett förändrat klimat kan spridas snabbare och under längre tid, men också från fler invasiva insekter och patogener.

Det är ingen slump att jordbruken i världens tempererade zon – främst i de norra delarna av Europa och Amerika – kännetecknas av en hög produktivitet. Jordbruken i dessa regioner har i hög grad tillgång till kapital och ny teknik, samtidigt som väderförhållandena vanligen är förutsägbara. Kalla vintrar och svala vårar förhindrar också att många sjukdomar och patogener lyckas övervintra, samtidigt som dessa länder har goda möjligheter att lagra skördar.

Klimatförändringarna innebär dock att skadeinsekter och sjukdomar på kort tid kan genomgå evolutionära förändringar. Och i takt med att klimatet blir allt varmare sprider sig dessa problem allt längre norrut.

En färsk rapport som TMG gjort i samarbete med centret ICPAC visar att en ökande värme i tempererade zoner sannolikt kommer att locka till sig nya skadeinsekter, som tar sig från områden där ännu hetare temperaturer skapar mindre gynnsamma förhållanden. Varmare vintrar på nordliga breddgrader ökar samtidigt sannolikheten för att skadeinsekterna ska kunna bygga upp större populationer.

Även om det råder osäkerhet kring vilka invasiva arter som kan etablera sig i nya miljöer så står det klart att mycket hänger samman med hur mycket temperaturen stiger, tillgången på föda och naturliga fiender och huruvida dessa arter kan anpassa sig till tillväxtcykeln hos de grödor de lever av.

Varmare klimat kommer också att leda till en tillväxt av både inhemska och invasiva skadeinsekter.

I kombination med att vissa grödor kommer att stressas av stigande temperaturer kan effekten i många zoner bli snabbt ökande problem med skadeinsekter och växtsjukdomar – vilket i sin tur leder till en ökad användning av bekämpningsmedel och ökande kostnader för jordbrukare, samt sämre skördar.

Problemen med att invasiva arter sprider sig norrut har redan börjat, dels på grund av extrema väderfenomen, dels på grund av den omfattande internationella handeln.

Ett exempel som kan lyftas fram är den snabba spridningen av en insekt som på engelska heter lanternfly och som snabbt har visat sig kunna anpassa sig i USA, där den orsakat stora skador på många vingårdar. Forskare varnar också för att en annan insekt som orsakar stora skador på bland annat majsodlingar nu har börjat sprida sig norrut i USA.

Redan i dag går en femtedel av alla grödor som odlas för att bli mat förlorade årligen på grund av växtsjukdomar och skadeinsekter, enligt FN. I takt med att fler länder i den tempererade zonen blir alltmer sårbara finns det en risk för att de framtida förlusterna kommer att förvärras.

Det som krävs snarast är mer forskning på området, men också att det genomförs åtgärder. Om de tekniska framsteg som gjort inom artificiell intelligens utnyttjas på rätt sätt så skulle det kunna få en avgörande betydelse för övervakningen av växtsjukdomar och skadeinsekter med hjälp av system för tidiga varningar.

På samma sätt som för andra sjukdomsutbrott är det mycket billigare med förebyggande insatser än att tvingas bemöta fullskaliga kriser. Dessutom är det nästan helt omöjligt att utrota skadeinsekter och sjukdomar när de väl har etablerat sig på en plats.

*Artikeln är skriven av TMG:s chef Alexander Müller, tillsammans med Adam Prakash, forskare vid TMG, samt Elena Lazutkaite,  expert på skadeinsekter och hållbarhetsfrågor.