Energiomställningen fortsätter i Chile – men lokala satsningar halkar efter

Santiago, 220829 (IPS) Sol- och vindenergin är fortsatt på snabb uppgång i Chile – och en allt större del av den el som konsumeras i landet kommer från gröna energikällor. Däremot har en satsning på lokala solenergiprojekt inte fått något större genomslag, trots att de mindre anläggningarna kan ge stora fördelar.

Den snabba energiomställningen i Chile drivs främst av stora företag. Landet har mycket stor potential att utvinna både sol- och vindenergi och på senare år har utvecklingen snabbt gått framåt.

Förra året stod de gröna energikällorna för knappa 45 procent av all el som genererades i landet, och den siffran fortsätter att öka. Den officiella målsättningen är att minst 70 procent av energin ska komma från förnybara källor 2030.

Ana Lía Rojas, ordförande för Chilenska förbundet för förnybara energikällor, Acera, som företräder de företag som är verksamma inom branschen, betonar att målsättningarna återkommande har överträffats.

Däremot har den lag som antogs för två år sedan och som syftade till att driva på utvecklingen mot fler lokalt förankrade energiprojekt, främst genom solenergi, ännu inte gett önskade resultat.

Elingenjören Nicolás O’Ryan arbetar just nu med en solenergisatsning på skolan Nueva Zelandia, som ligger i ett fattigt område i utkanten av Santiago. Projektet finansieras delvis genom offentliga medel och kommer att göra skolan självförsörjande på el, men även att gynna ett 20-tal familjer som bor i dess närhet.

Skolans rektor Rita Méndez säger till IPS att projektet dessutom kommer att ha ett pedagogiskt syfte.

– Det ger oss möjlighet att förbättra elevernas miljökunskaper och öka förståelsen för hur grön energi bidrar till utveckling, säger hon.

Miljöjuristen Cristian Mires var för fem år sedan med och startade organisationen Energía Colectiva, som med hjälp av lokala finansiärer installerade en solenergianläggning på taket till Miljöinstitutet Idmas lokaler i staden Buin, strax söder om Santiago.

Sedan dess har institutet varit självförsörjande på el, och det överskott som skapas skickas ut i elnätet. Cristian Mires säger att Idma har lyckats halvera sina elkostnader tack vare projektet.

– Satsningen var den första av sitt slag och har varit lyckosam och lärorik. Egenproducerad el är en metod för att bemöta klimatkrisen, och har även sociala och ekonomiska fördelar, säger Cristian Mires.

Han är dock kritisk till att den lag som skulle driva på utvecklingen mot lokalt producerad energi inte har följts upp av tillräckliga satsningar. Cristian Mires betonar att det behövs tydliga incitament – för att lokala grupper ska ta sig förbi de ekonomiska och tekniska hinder som kan förekomma.

Samtidigt säger han att Chiles nya regering under president Gabriel Boric har lyft fram behovet av fler lokala elsatsningar.

Enligt siffror från Acera utgör den gröna energi som produceras av andra än de traditionella energibolagen än så länge bara 0,4 procent av den totala produktionen.

Andrés Díaz, chef för Centret för hållbar energi vid Diego Portales-universitetet, säger samtidigt att det är mycket viktigt att fler grupper börjar producera egen el och låter överskottet matas in i elnätet.

Orlando Milesi