Kommentar: Indiens luftföroreningar slår hårt mot barnen

220207 (IPS) – Indiens storstäder tillhör de allra mest förorenade i världen – och den farliga luften har förödande konsekvenser för många barn. Nu krävs det gemensamma insatser från myndigheter och näringsliv för att vända utvecklingen. Det skriver Vinod Kumar Anand, expert på barnhälsa vid indiska Rädda Barnen, i denna kommentar.

Problemen med luftföroreningar utgör en global folkhälsokris. Det är särskilt tydligt i Indien, där de enorma föroreningarna innebär ett stort hot mot både människors hälsa och landets ekonomi.

En rapport om luftkvalitén i världens länder har konstaterat att hela 21 av de 30 städer i världen som har allra störst problem med luftföroreningar ligger i Indien. I alla dessa städer kan halterna av giftiga partiklar i luften vara över tio gånger högre än de maxnivåer som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO.

Enligt rapporten State of Global Air från 2020 är luftföroreningar en av de främsta orsakerna till att människor dör i förtid i världen, och värst är problemen i världens låg- och medelinkomstländer. Uppskattningsvis 1,7 miljoner indier dog bara under 2019 på grund av den dåliga luften. Föroreningarna har också enorma ekonomiska konsekvenser.

WHO uppger att över 90 procent av världens barn tvingas andas luft som är så förorenad att den innebär ett hot mot deras hälsa och utveckling. Barn är en särskilt utsatt grupp av flera anledningar, bland annat eftersom deras inre organ fortfarande utvecklas och att de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med vuxna.

Luftföroreningar ligger bakom hundratusentals dödsfall bland barn varje år. Enligt en studie i tidskriften Lancet låg luftföroreningar bakom nästan nio procent av dödsfallen bland barn under fem år i Indien under 2017.

Över hälften av de luftvägsinfektioner som drabbar små barn i låg- och medelinkomstländer förorsakas av utsläpp. Luftföroreningarna kan leda till astma, cancer, lunginflammation och andra typer av luftvägsproblem.

En studie från Delhi, en av världens mest förorenade städer, har visat att vart tredje barn har nedsatt lungfunktion på grund av luftföroreningarna.

Ett annat problem är att gravida kvinnor som utsätts för luftföroreningar löper en förhöjd risk att föda för tidigt och bli mammor till barn som väger mindre än andra barn.

Indiens regering har lanserat ett nationellt program i syfte att förbättra luftkvalitén i hela landet, med målsättningen att få ned partikelutsläppen med minst 20 procent till 2024. De har även tillsatt en budget som syftar till att förbättra luften i de 42 indiska städer som har över en miljon invånare. Och i augusti förra året beslutade landets parlament att en särskild kommission ska bildas med uppgift att hitta lösningar för de enorma problemen med luftföroreningar i huvudstaden och dess omgivningar.

Samtidigt står det klart att många fler åtgärder behövs. Problemen med de indiska luftföroreningarna spänner över flera områden. Det kommer att krävas nya riktlinjer och investeringar inom transportsektorn, elproduktionen och industrin, men också åtgärder för att skapa mer energieffektiva bostäder och en förbättrad sophantering – om orsakerna till luftföroreningarna ska kunna bemötas.

Allmänheten behöver få mer information om utsläppens effekter, och städer och delstater måste erbjudas incitament för att bemöta problemen. Dessutom behövs det nya institutioner som har till uppgift att verka för utsläppsminskningar. För att uppnå detta krävs det finansiering.

Om luftföroreningarna ska minska krävs det en kombination av politisk vilja och ett samarbete mellan myndigheter och privata aktörer. Och med tanke på att den indiska premiärministern Narendra Modi nyligen meddelade att landet ska uppnå nollutsläpp av koldioxid till 2070 är det nu hög tid att arbetet inleds.

*Vinod Kumar Anand är rådgivare för mödravård och barnhälsa hos Rädda Barnen i Indien.

*En längre version av denna artikel har även publicerats av den oberoende mediesajten India Development Review.